home

Numer 11-12, 2017


zobacz spis treści

Numer 9-10, 2017


zobacz spis treści

Wydarzenia

Nagroda im. Feliksa Jasieńskiego dla kolekcjonerów wręczona po raz pierwszy

W dniu 20 stycznia 2017 r. w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach – Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie – po raz pierwszy wręczone zostały Nagrody „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego. Ustanowiły ją w 2016 r., na wniosek przedstawicieli środowiska kolekcjonerskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie.

 

Nagroda przyznawana jest dorocznie za zrealizowanie wybitnego przedsięwzięcia na rzecz popularyzacji idei kolekcjonerstwa i zaadresowana jest do pracowników nauki, dziennikarzy oraz instytucji świata kultury. W ramach pierwszej edycji (za rok 2015) przyznano ją w trzech kategoriach.

 

Dla pracownika nauki – za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich – kapituła przyznała Nagrodę dr. Dariuszowi Kacprzakowi, autorowi monografii Kolekcje Ziemi Obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej, opublikowanej nakładem NiMOZ w Warszawie w 2015 r. Opierając się na materiałach archiwalnych, dr Dariusz Kacprzak zrekonstruował losy kolekcji artystycznych łódzkich przemysłowców, kreśląc obraz kulturowy wielonarodowościowej metropolii, jaką była Łódź przełomu wieków – epoki rodzącej się nowoczesności.

 

Dla dziennikarza – za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego – kapituła przyznała Nagrodę Januszowi Miliszkiewiczowi, dziennikarzowi specjalizującemu się w promowaniu kolekcjonerstwa, za publikowane w roku 2015 cotygodniowe artykuły poświęcone kolekcjonerstwu na łamach dziennika „Rzeczpospolita” i Gazety Giełdy „Parkiet”, w tym za liczne wywiady ze znaczącymi dla zachowania dziedzictwa kultury narodowej osobistościami. Kapituła wzięła pod uwagę wartość merytoryczną publikowanych tekstów, które wyznaczają wysokie standardy naukowe i etyczne dla środowiska kolekcjonerskiego i obrotu dobrami kultury.

 

Dla instytucji – za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym publikacje i wystawy – kapituła przyznała Nagrodę Muzeum im. ks. Władysława Łęgi w Grudziądzu za przygotowanie wystawy i opublikowanie katalogu Kolekcja Aleksandra Kazimierza Wyrwińskiego. Kolekcja ta, licząca ponad 600 obiektów, została pokazana publiczności w formie stałej wystawy muzealnej. Dzięki temu wielki wysiłek i osiągnięcia kolekcjonera zostały upowszechnione i służą społeczeństwu, a jednocześnie popularyzują kolekcjonerstwo jako formę wzbogacania narodowego dziedzictwa kulturowego.

 
Doroczne Spotkanie Dobroczyńców Muzeum Narodowego w Krakowie z udziałem ministra kultury oraz laureatów Nagrody im. Feliksa Jasieńskiego,

fot. Mateusz Szczypiński, Pracownia Fotograficzna MNK


Nagrody, w obecności uczestników Spotkania Dobroczyńców Muzeum Narodowego w Krakowie oraz członków kapituły, wręczyli przewodniczący kapituły prof. dr hab. Wojciech Kowalski oraz jej wiceprzewodniczący dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Wybór Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach na miejsce uroczystości nie jest przypadkowy, podkreśla bowiem wieloletni wkład kolekcjonerów w budowanie zbiorów prezentowanych w polskich muzeach. Ponadto Muzeum Narodowe w Krakowie jest depozytariuszem wielkiej kolekcji Feliksa Jasieńskiego, patrona Nagrody „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie”.

 

Komentując przyznanie nagrody, dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor MNK, powiedział: „Ukonstytuowanie tej nagrody jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla Muzeum Narodowego w Krakowie, które w ten sposób oddaje hołd swemu dobroczyńcy. Stanowi także widomy znak dla całego środowiska muzealników i wszystkich, którzy wspierają działalność muzeów w Polsce, że razem jesteśmy w stanie kształtować dla przyszłych pokoleń ten powszechnie dostępny zasób dzieł, który decyduje o »kulturze pamięci« i przyszłości całego społeczeństwa”.

 

Mówiąc o znaczeniu nagrody dla polskiej kultury, przewodniczący jej Kapituły, wybitny kolekcjoner, niezmiernie zasłużony dla odzyskiwania polskich dóbr zagranicą, prof. dr hab. Wojciech Kowalski podniósł następującą kwestię: „Nagroda zwraca uwagę opinii publicznej na kolekcjonerstwo, które było i jest w znacznym stopniu nadal naturalną podstawą rozwoju muzealnictwa. Wystarczy przypomnieć, że zbiory wszystkich niemal wielkich muzeów na świecie zostały zbudowane na podstawie kolekcji, a zasoby Muzeum Narodowego w Krakowie są także tego przykładem. Powinniśmy zatem wspierać i popularyzować kolekcjonerstwo, gdyż w ten sposób przyczyniamy się do zachowania i wzbogacania naszego narodowego dziedzictwa kulturowego”.

 

Zwracając uwagę na patrona nagrody, Feliksa Jasieńskiego, znawczyni jego kolekcji zgromadzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie, dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik powiedziała: „»Muzeum« Feliksa Jasieńskiego, którego powstanie nierozerwalnie związane było z dziejami pierwszej polskiej awangardy artystycznej, od początków budowane było z myślą o uzupełnieniu kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Trudno więc o lepsze miejsce dla inauguracji nagrody jego imienia niż sala, w której prezentowane są skarby naszej sztuki przełomu wieków – żywa ilustracja zaangażowania kolekcjonera w życie kulturalne jego czasów, a przede wszystkim jego wkładu we wzbogacanie dorobku artystycznego Polski”.

 

Nagrodę przyznaje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele jej założycieli oraz znani kolekcjonerzy. Honorowym przewodniczącym kapituły jest prof. dr hab. Krzysztof Pomian. Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie www.kolekcjonerstwo.pl. Wręczenie Nagrody za rok 2016 nastąpi 10 listopada 2017 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.


2017-02-06

Źródło: informacja prasowa« powrót


„Między formą a treścią. Zakopiańska kolonia artystyczna” (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Na wystawie zaprezentowane zostało zakopiańskie środowisko artystyczne z okresu jego kształtowania i największego rozkwitu, tj. od 2. połowy XIX w. do 1939 r. Zakopane tamtego czasu jest znakomitym tłem do pokazania przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa sięgającego jeszcze okresu romantyzmu, poprzez realizm, Młodą Polskę aż do awangardowego formizmu.

czytaj więcej


Modernizm na Węgrzech 1900-1930

W Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa „Modernizm na Węgrzech 1900-1930”, przygotowana we współpracy z Muzeum im. Janusa Pannoniusa w Peczu oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie. Ekspozycja, stanowiąca zwieńczenie obchodów Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, prezentowana będzie do 7 stycznia 2018 r.

czytaj więcej


„Biedermeier” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie

Ponad czterysta pięknych przedmiotów – obrazów, mebli, szkieł, porcelany, tkanin i strojów, biżuterii i bibelotów, którymi na co dzień otaczało się bogate mieszczaństwo od Wiednia po Wilno – zostało pokazanych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest pierwszą w Polsce tak dużą prezentacją biedermeieru – sztuki i kultury mieszczańskiej w Europie Środkowej i Północnej w latach 1815–1848, pomiędzy Kongresem Wiedeńskim i Wiosną Ludów. Można ją oglądać w dniach 5.10.2017-7.01.2018. Zapraszamy do lektury tekstu kuratorek ekspozycji.

czytaj więcej


„Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich”

Wystawa prezentowana w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego 336 tys. muzealiów najstarszego polskiego muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia 2018 r. Towarzyszy jej bogato ilustrowany albumowy katalog.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI