home

Numer 3-4, 2018


zobacz spis treści

Numer 1-2, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

Nagroda im. Feliksa Jasieńskiego dla kolekcjonerów wręczona po raz pierwszy

W dniu 20 stycznia 2017 r. w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach – Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie – po raz pierwszy wręczone zostały Nagrody „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego. Ustanowiły ją w 2016 r., na wniosek przedstawicieli środowiska kolekcjonerskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie, Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie.

 

Nagroda przyznawana jest dorocznie za zrealizowanie wybitnego przedsięwzięcia na rzecz popularyzacji idei kolekcjonerstwa i zaadresowana jest do pracowników nauki, dziennikarzy oraz instytucji świata kultury. W ramach pierwszej edycji (za rok 2015) przyznano ją w trzech kategoriach.

 

Dla pracownika nauki – za publikacje dotyczące kolekcjonerstwa, w tym naukowe opracowanie zbiorów kolekcjonerskich – kapituła przyznała Nagrodę dr. Dariuszowi Kacprzakowi, autorowi monografii Kolekcje Ziemi Obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej, opublikowanej nakładem NiMOZ w Warszawie w 2015 r. Opierając się na materiałach archiwalnych, dr Dariusz Kacprzak zrekonstruował losy kolekcji artystycznych łódzkich przemysłowców, kreśląc obraz kulturowy wielonarodowościowej metropolii, jaką była Łódź przełomu wieków – epoki rodzącej się nowoczesności.

 

Dla dziennikarza – za publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe popularyzujące ideę kolekcjonerstwa, prezentujące wkład kolekcjonerów w ochronę dziedzictwa narodowego – kapituła przyznała Nagrodę Januszowi Miliszkiewiczowi, dziennikarzowi specjalizującemu się w promowaniu kolekcjonerstwa, za publikowane w roku 2015 cotygodniowe artykuły poświęcone kolekcjonerstwu na łamach dziennika „Rzeczpospolita” i Gazety Giełdy „Parkiet”, w tym za liczne wywiady ze znaczącymi dla zachowania dziedzictwa kultury narodowej osobistościami. Kapituła wzięła pod uwagę wartość merytoryczną publikowanych tekstów, które wyznaczają wysokie standardy naukowe i etyczne dla środowiska kolekcjonerskiego i obrotu dobrami kultury.

 

Dla instytucji – za upowszechnianie dorobku kolekcjonerskiego, w tym publikacje i wystawy – kapituła przyznała Nagrodę Muzeum im. ks. Władysława Łęgi w Grudziądzu za przygotowanie wystawy i opublikowanie katalogu Kolekcja Aleksandra Kazimierza Wyrwińskiego. Kolekcja ta, licząca ponad 600 obiektów, została pokazana publiczności w formie stałej wystawy muzealnej. Dzięki temu wielki wysiłek i osiągnięcia kolekcjonera zostały upowszechnione i służą społeczeństwu, a jednocześnie popularyzują kolekcjonerstwo jako formę wzbogacania narodowego dziedzictwa kulturowego.

 
Doroczne Spotkanie Dobroczyńców Muzeum Narodowego w Krakowie z udziałem ministra kultury oraz laureatów Nagrody im. Feliksa Jasieńskiego,

fot. Mateusz Szczypiński, Pracownia Fotograficzna MNK


Nagrody, w obecności uczestników Spotkania Dobroczyńców Muzeum Narodowego w Krakowie oraz członków kapituły, wręczyli przewodniczący kapituły prof. dr hab. Wojciech Kowalski oraz jej wiceprzewodniczący dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Wybór Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach na miejsce uroczystości nie jest przypadkowy, podkreśla bowiem wieloletni wkład kolekcjonerów w budowanie zbiorów prezentowanych w polskich muzeach. Ponadto Muzeum Narodowe w Krakowie jest depozytariuszem wielkiej kolekcji Feliksa Jasieńskiego, patrona Nagrody „Kolekcjonerstwo – nauka i upowszechnianie”.

 

Komentując przyznanie nagrody, dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor MNK, powiedział: „Ukonstytuowanie tej nagrody jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla Muzeum Narodowego w Krakowie, które w ten sposób oddaje hołd swemu dobroczyńcy. Stanowi także widomy znak dla całego środowiska muzealników i wszystkich, którzy wspierają działalność muzeów w Polsce, że razem jesteśmy w stanie kształtować dla przyszłych pokoleń ten powszechnie dostępny zasób dzieł, który decyduje o »kulturze pamięci« i przyszłości całego społeczeństwa”.

 

Mówiąc o znaczeniu nagrody dla polskiej kultury, przewodniczący jej Kapituły, wybitny kolekcjoner, niezmiernie zasłużony dla odzyskiwania polskich dóbr zagranicą, prof. dr hab. Wojciech Kowalski podniósł następującą kwestię: „Nagroda zwraca uwagę opinii publicznej na kolekcjonerstwo, które było i jest w znacznym stopniu nadal naturalną podstawą rozwoju muzealnictwa. Wystarczy przypomnieć, że zbiory wszystkich niemal wielkich muzeów na świecie zostały zbudowane na podstawie kolekcji, a zasoby Muzeum Narodowego w Krakowie są także tego przykładem. Powinniśmy zatem wspierać i popularyzować kolekcjonerstwo, gdyż w ten sposób przyczyniamy się do zachowania i wzbogacania naszego narodowego dziedzictwa kulturowego”.

 

Zwracając uwagę na patrona nagrody, Feliksa Jasieńskiego, znawczyni jego kolekcji zgromadzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie, dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik powiedziała: „»Muzeum« Feliksa Jasieńskiego, którego powstanie nierozerwalnie związane było z dziejami pierwszej polskiej awangardy artystycznej, od początków budowane było z myślą o uzupełnieniu kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Trudno więc o lepsze miejsce dla inauguracji nagrody jego imienia niż sala, w której prezentowane są skarby naszej sztuki przełomu wieków – żywa ilustracja zaangażowania kolekcjonera w życie kulturalne jego czasów, a przede wszystkim jego wkładu we wzbogacanie dorobku artystycznego Polski”.

 

Nagrodę przyznaje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele jej założycieli oraz znani kolekcjonerzy. Honorowym przewodniczącym kapituły jest prof. dr hab. Krzysztof Pomian. Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie www.kolekcjonerstwo.pl. Wręczenie Nagrody za rok 2016 nastąpi 10 listopada 2017 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.


2017-02-06

Źródło: informacja prasowa« powrót


6. międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – badania i popularyzacja”

W dniach 24-26 maja 2018 r. w Gdyni odbędzie się szósta międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”. Jej tematyka koncentrować się będzie na badaniach i popularyzacji architektury modernistycznej.

czytaj więcej


Wystawa szkła patriotycznego „Żyj, słodka nadziejo!”

Dwanaście rytowanych i szlifowanych pucharów oraz szklanic z dekoracją o tematyce patriotycznej – pamiątek walk Polaków o niepodległość – prezentuje do 3 czerwca 2018 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI