home

Numer 5-6, 2018


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

Deklaracja Forum Młodych z 2 lipca 2017 r.

Deklaracja Forum Młodych (Declaration of the World Heritage Young Professionals Forum), uchwalona 2 lipca 2017 r., ogłoszona 3 lipca 2017 r. podczas obrad 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie

Prezentacja Deklaracji Forum Młodych podczas 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie (fot. Bartek Banaszak, Narodowy Instytut Dziedzictwa)


My, uczestnicy Forum Młodych na 41. sesji Światowego Dziedzictwa UNESCO 2017 „Pamięć: dziedzictwo utracone i przywrócone” chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność prof. Jackowi Purchli Przewodniczącemu Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Przewodniczącemu 41. sesji Światowego Dziedzictwa oraz dr Mechtild Rössler, Dyrektor Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chcielibyśmy także podziękować Polskiemu Komitetowi ds. UNESCO oraz Międzynarodowemu Centrum Kultury w Krakowie za organizację Forum, a Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie finansowe. Ponadto na nasze specjalne podziękowania zasługuje zespół wykonawczy oraz zespoły eksperckie za ich wyjątkowe i niesłabnące wysiłki.


Podkreślając fundamentalną wartość pokoju na świecie, który stanowi sedno konstytucji UNESCO z 1945 roku oraz mając na uwadze Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie cel 11 i 16, chcielibyśmy wyrazić nasze zaniepokojenie procesem niszczenia dziedzictwa. Wierzymy, że należy połączyć wysiłki, by chronić dziedzictwo o wyjątkowej powszechnej wartości oraz dbać o zrównoważony rozwój społeczeństwa.


Zwracamy uwagę na pamięciotwórczy charakter Światowego Dziedzictwa oraz wierzymy, że w obecnych burzliwych czasach miejsca pamięci stanowią materialne ślady o szczególnym kulturowym znaczeniu.


Jesteśmy przekonani, że zachowanie tożsamości danych obiektów wymaga szacunku wobec różnorodności idei, wartości, praktyk oraz perspektyw, które powstają w relacji z ich historią.


Pamiętamy, że bez ludzi nie ma społeczności, a bez pamięci nie ma szans na zrównoważony rozwój; stąd obowiązkiem każdego Państwa-Strony jest postawienie człowieka w samym centrum Celów Zrównoważonego Rozwoju.


Podkreślamy, że opinie lokalnych społeczności, miejscowych populacji, rzemieślników i ludzi młodych powinny stanowić istotny czynnik w procesie podejmowania decyzji dotyczących konserwacji lub rekonstrukcji obiektów dziedzictwa kulturowego.


Rozumiejąc znaczenie kulturowej różnorodności oraz miejsc związanych z dziedzictwem dla danych społeczności lokalnych, uznajemy, że ich zaangażowanie w decyzje dotyczące odnowy, rekonstrukcji oraz późniejszego użytkowania obiektów dziedzictwa ma kluczowe znaczenie; konieczne jest oparcie rekonstrukcji tego, co utracone na istniejącym poczuciu przynależności owej społeczności.


Podkreślamy także znaczenie korzystania z autentycznych źródeł, aby uniknąć zawłaszczenia pamięci przez interesy polityczne lub „gresywny nacjonalizm”; działania rekonstrukcyjne powinny mieć jasno określone granice – primum non noce re (po pierwsze nie szkodzić) i opierać się na znaczących dla danych społeczności wartościach.


Przypominamy, że pamięć jest dynamiczna, zatem należy zostawić przestrzeń dla nowych pamięci przyszłych pokoleń.


My, młodzi strażnicy Światowego Dziedzictwa, w pełni rozumiemy swą międzypokoleniową i międzynarodową rolę w zadaniu, jak jest ochrona Światowego Dziedzictwa. Zwracamy się zatem do:


I. UNESCO,

by jako organizacja stojąca na straży przestrzegania Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa wzięła pod uwagę możliwość promowania zintegrowanego podejścia, łączącego dobre przygotowanie i długotrwałe działania, do ochrony i rekonstrukcji materialnego i niematerialnego dziedzictwa, kultury i natury;

by jako organizacja, której zależy na zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego i miejscowej ludności w dyskusję i wdrażanie Konwencji z 1972 roku, w dalszym ciągu wspierała takie działania, a szczególnie włączanie w nie Młodzieży.


II. Społeczności międzynarodowej,

by postrzegała lokalne społeczności jako kluczowych aktorów w procesie podejmowania decyzji związanych z kwestiami tożsamości kulturowej i pamięci, a także zarządzania miejscami dotkniętymi katastrofą.


III. Państw-Stron,

by objęły ochroną transgraniczne obiekty dziedzictwa, w tym poprzez traktowanie priorytetowo obiektów transnarodowych nominowanych lub umieszczonych na Liście Światowego Dziedzictwa, co ułatwi kontakt pomiędzy kulturami, lokalnymi społecznościami oraz narodami;

by wspierały innowacje, partnerstwo pomiędzy aktorami publicznymi i prywatnymi oraz przedsiębiorczość służące procesom zrównoważonej rekonstrukcji poprzez stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju tzw. lean management (szczupłego zarządzania) i zielonej energii oraz sprzyjanie zatrudniania Młodych w sektorze dziedzictwa;

by wprowadziły zajęcia edukacyjne oraz uruchomiły mechanizmy sprzyjające partycypacji lokalnych społeczności, zwracając szczególną uwagę na mniejszości, miejscowych mieszkańców, grupy zmarginalizowane, osoby z niepełnosprawnościami oraz Młodych.


Aby wspomagać wyżej opisane wysiłki my, uczestnicy Forum Młodych 2017, zobowiązujemy się, by:

- korzystać z narzędzi i innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez przedstawicieli naszego pokolenia, aby zmaksymalizować nasz potencjał i wysiłki, w duchu międzynarodowej solidarności i współpracy, równości i wzajemnego szacunku;

- brać aktywny udział w dyskusjach dotyczących pamięci społecznej/zbiorowej, aby promować wartości kulturowe i chronić naszą kulturową różnorodność oraz podjąć zadanie ciągłej refleksji nad wartościami naszego dziedzictwa w kontekście obecnych i przyszłych warunków;

- odgrywać w obecnych czasach rolę nośników pokoju, tolerancji pomiędzy kulturami oraz międzynarodowego dialogu oraz stawiać opór wszelkim formom politycznego, kulturowego lub innego ekstremizmu działającego na niekorzyść ludzi i ich naturalnego i kulturowego: materialnego i niematerialnego dziedzictwa.« powrót


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cień czasu”: wystawa wokół zegarów słonecznych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wystawa przygotowana w wyniku badań nad zegarem słonecznym stojącym na dziedzińcu pałacowym w Kozłówce ma przybliżyć zwiedzającym historię oraz różnorodność tego typu najstarszych przyrządów pomiaru czasu. Istotną jej częścią będzie ukazanie zegarów znajdujących się na terenie Lubelszczyzny, a zwłaszcza tych związanych z osobami astronoma Jana Baranowskiego i jego brata, biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego, oraz ich związków z właścicielem Kozłówki, Konstantym Zamoyskim. Będą tu też zaprezentowane różnego rodzaju słoneczne zegary przenośne, a także przyrządy służące do ich wykreślania.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI