home

Numer 5-6, 2018


zobacz spis treści

Numer 3-4, 2018


zobacz spis treści

Wydarzenia

Zabytkowe oprawy w Poznaniu i Kórniku

W Galerii Edwarda należącej do poznańskiej Biblioteki Raczyńskich (pl. Wolności 19) do 4 lipca br. prezentowana jest wystawa opraw książkowych i tradycyjnych narzędzi introligatorskich „Introligator w cieniu? W dziewiętnastowiecznym warsztacie”. Dotykając tematu kunsztownych opraw książkowych, autorzy ekspozycji chcą podkreślić wartość rzemiosła i jego znaczenie dla historii książki, ale również nawiązać do tradycji Biblioteki Raczyńskich, w której organizowane były konkursy na najpiękniejsze oprawy książkowe. Na wystawie zaprezentowano książki pochodzące z XIX w. w oprawach oryginalnych lub częściowo zrekonstruowanych. Większość pochodzi z kolekcji Biblioteki Raczyńskich, pozostałe stanowią własność Leonarda Rosadzińskiego – miłośnika introligatorstwa i znawcy tematu, który na wystawę udostępnił również narzędzia introligatorskie wykorzystywane w zawodzie.


W poniedziałek, 15 maja o godz. 18.00 w Bibliotece Raczyńskich odbędzie się natomiast jednorazowy, specjalny pokaz kilkunastu zabytkowych obiektów – pięknych renesansowych opraw z warsztatów krakowskich i poznańskich, w tym pochodzących z księgozbiorów biskupa Erazma Ciołka i króla Zygmunta Augusta. W ramach XXII Spotkania z Arcydziełem pt. „Piękno książki. XVI-wieczne oprawy ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich” zaplanowano także wystąpienie dr. Arkadiusza Wagnera z UMK w Toruniu „Piękno niesłusznie niedostrzegane. Uwagi o zdobnictwie introligatorskim od gotyku do manieryzmu” i koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Lúthien Consort.


    

 

Z kolei 24 maja w tejże Bibliotece, w sali 1 odbędą się obrady XIII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry „Introligator – rzemieślnik książki”. Prezentujemy jego program:


10.00: Otwar­cie Forum: mgr Anna Gru­szec­ka – dy­rek­tor Bi­blio­te­ki Ra­czyń­skich w Po­zna­niu, mgr Mi­chał Gu­stow­ski – autor pro­jek­tu (Bi­blio­te­ka Ra­czyń­skich w Po­zna­niu), mgr Hen­ryk Kry­stek – dy­rek­tor Ar­chi­wum Pań­stwo­we­go w Po­zna­niu, dr Prze­my­sław Woj­cie­chow­ski – mo­de­ra­tor Forum (Ar­chi­wum Pań­stwo­we w Po­zna­niu)

10.30-10.50: Ogól­no­pol­skie Kon­kur­sy In­tro­li­ga­tor­skie or­ga­ni­zo­wa­ne przez Bi­blio­te­kę Raczyń­skich – mgr Mi­chał Gu­stow­ski

10.50-11.20: Przy­cho­dzi kon­ser­wa­tor do in­tro­li­ga­to­ra – książ­ka ma­so­wa, nasza wspól­na zmora – mgr Kor­ne­lia Kon­drac­ka (PAN – Bi­blio­te­ka Kór­nic­ka)

11.20-12.10: Zwie­dza­nie wy­sta­wy pt. „In­tro­li­ga­tor w cie­niu? W dzie­więt­na­sto­wiecz­nym warsz­ta­cie” – Ga­le­ria Edwar­da. Po wy­sta­wie opro­wa­dzi dr hab. Ka­ta­rzy­na Krzak-We­iss (UAM)

12.10-12.30: Prze­rwa (po­czę­stu­nek)

12.30-12.45: Pro­jekt re­kon­struk­cji ide­owej Sali Mau­re­tań­skiej Bi­blio­te­ki Kór­nic­kiej PAN w Kór­ni­ku – sesja po­ste­ro­wa – dr Mał­go­rza­ta Pro­no­bis-Gaj­dzis (Za­kład Kon­ser­wa­cji Pa­pie­ru i Skóry UMK w To­ru­niu)

12.45-13.00: Za­pro­sze­nie na wy­sta­wę „Opra­wy i opraw­cy. Świat in­tro­li­ga­tor­ski Bi­blio­te­ki Kór­nic­kiej” – mgr Mo­ni­ka Ma­łec­ka (PAN Bi­blio­te­ka Kór­nic­ka)

13.00-14.45: „Gi­ną­ce rze­mio­sło czy zawód z przy­szło­ścią? O współ­cze­snym in­tro­li­ga­torstwie” – panel dys­ku­syj­ny. Udział wezmą: Le­onard Ro­sa­dziń­ski, Jacek Tyl­kow­ski, Jan Gro­choc­ki, Grze­gorz Le­wan­dow­ski, dr Prze­my­sław Woj­cie­chow­ski (mo­de­ra­tor)

15.00 – za­koń­cze­nie XIII Forum – pod­su­mo­wa­nie

 

W tym samym czasie w Bibliotece PAN w pobliskim Kórniku trwa wystawa „Oprawy i oprawcy. Świat introligatorski Biblioteki Kórnickiej”, w której tematykę wprowadza także przygotowany przez tę instytucję film:Na wystawie znalazły się oprawy powstałe od średniowiecza po lata 20. XX w., w tym dwie szczególnie cenne oprawy srebrne. Ekspozycja dostępna jest do 31 sierpnia 2017 r. w ramach biletu wstępu do Muzeum – Zamek w Kórniku.

Oprawy srebrne, XVII/XVIII w., PAN BK

Oprawa welurowa „napoleońska”, XVIII/XIX w., PAN BK

2017-05-11

Źródło: www.bracz.edu.pl, www.poznan.ap.gov.pl, informacja prasowa« powrót


„Portrety królów i wybitnych Polaków”

Najnowszą pozycją wydaną nakładem warszawskiej Fundacji Hereditas jest książka autorstwa Wojciecha Przybyszewskiego Portrety królów i wybitnych Polaków. Serie wydawnicze z lat 1820-1864. Tematem książki są litografie wydawane w tym czasie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw portretowych.

czytaj więcej


„Cień czasu”: wystawa wokół zegarów słonecznych w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wystawa przygotowana w wyniku badań nad zegarem słonecznym stojącym na dziedzińcu pałacowym w Kozłówce ma przybliżyć zwiedzającym historię oraz różnorodność tego typu najstarszych przyrządów pomiaru czasu. Istotną jej częścią będzie ukazanie zegarów znajdujących się na terenie Lubelszczyzny, a zwłaszcza tych związanych z osobami astronoma Jana Baranowskiego i jego brata, biskupa lubelskiego Walentego Baranowskiego, oraz ich związków z właścicielem Kozłówki, Konstantym Zamoyskim. Będą tu też zaprezentowane różnego rodzaju słoneczne zegary przenośne, a także przyrządy służące do ich wykreślania.

czytaj więcej


Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Inauguracja projektu nastąpiła 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie. W ramach Roku zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, a organizacje realizujące w 2018 r. projekty związane z tematyką dziedzictwa będą mogły ubiegać się o oficjalny patronat ERDK2018.

czytaj więcej


„Dama z gronostajem” od 19 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie

Znana i lubiana „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci od Nocy Muzeów – 19 maja 2017 r. – jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz jest własnością muzeum od 29 grudnia 2016 r., będzie eksponowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na I piętrze Gmachu Głównego MNK.

czytaj więcej

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI